Regulamin

Home / Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.projektorniadesign.pl. Właścicielem sklepu internetowego jest Projektornia Sp. z o.o., z siedzibą w Kazimierowie, ul. Różana 38A, 05-074 Halinów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0000659466, REGON: 366377586, NIP: 822-235-66-06, o kapitale zakładowym w wysokości 10,000 zł, opłaconym w całości. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma Projektornia Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

Sklep internetowy dokonuje się sprzedaży towarów i usług na rzecz Nabywcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.projektorniadesign.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacje produktów nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.

Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu. Wypełnienie formularza zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Klient odpowiada za bezpieczeństwo haseł umożliwiających dostęp do systemu transakcyjnego Sklepu.

Przed dokonaniem zakupu klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, nie będą rozpatrywane.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień w sklepie internetowym możliwe jest przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym i dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W celu dokonania zamówienia wymagana jest jednorazowa rejestracja użytkownika sklepu internetowego. Rejestracja ta jest bezpłatna. Nabywcy przysługuje prawo wglądu w dane własnego konta użytkownika, w szczególności we własne dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

Zastrzega się, że Sprzedawca może – w przypadku podejrzenia nieprawidłowości w zamówieniu lub jego nieważności (w szczególności dotyczy to błędów lub celowego, niezgodnego z prawdą przedstawienia danych osobowych niezbędnych do realizacji przesyłki) – odstąpić od realizacji Zamówienia. Zastrzeżenie to dotyczy przesyłek zamawianych za pobraniem. W przypadku przesyłek opłaconych przelewem lub kartą zastrzeżenie to może zostać wykonane przez Sprzedawcę po dokonaniu całkowitego zwrotu wpłaty otrzymanej od Nabywcy.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, z powodu np. chwilowej lub całkowitej niedostępności Produktu lub braku wpłaty w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Klient otrzyma zwrot wpłaconych pieniędzy w pełnej wysokości, na numer konta podany przez Klienta.

CENY I WARUNKI ZAPŁATY

Obowiązująca cena sprzedaży każdego towaru lub usługi opublikowana jest przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego. Cena ta podana jest w złotych polskich i zwolniona jest z podatku VAT. Zwolnienie z VAT obowiązuje na podstawie art. 113 ust. 1 pkt.9

Ceną, po jakiej Nabywca nabywa towar/ usługę, jest wyłącznie cena obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów/ usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

Zapłaty ceny można dokonać przekazem pocztowym, przelewem na podany rachunek bankowy lub kartą kredytową.

W przypadku zapłaty przelewem, towar będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w momencie zaksięgowania uznania na koncie Sprzedawcy o numerze podanym w automatycznie generowanym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dokonując przelewu bezwzględnie należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny dla przyjęcia zlecenia. W przypadku jego niedochowania, Sprzedawca podejmie próbę uzyskania tego numeru od Nabywcy. W przypadku niemożności zidentyfikowania wpłaty, jej kwota zostanie zwrócona na rachunek Nabywcy w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych, a dotyczące jej zamówienie zostanie uznane za nieważne.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWY

Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy oraz otrzymaniu wszystkich niezbędnych danych do stworzenia projektu, w ciągu 2-3 dni od momentu ich dostarczenia na naszą skrzynkę mailową lub załączeniu w sklepie internetowym www.projektorniadesign.pl przygotowujemy komputerowy projekt i wysyłamy go do akceptacji na e-mail.

Zamówienia realizowane są w dniach roboczych bezzwłocznie po otrzymaniu wpłaty za Produkt w przypadku Produktów dostępnych „na stanie”. Zamówienia, które wymagają sprowadzenia lub stworzenia Produktu dla Nabywcy realizowane są w terminie określonym w regulaminie.

DOSTAWA

Koszty dostawy ponosi Nabywca(chyba, że oferta mówi inaczej). Koszt ten zostanie określony przez Sprzedawcę na etapie dokonywania zamówienia. Koszt dostawy będzie uzależniony od wagi oraz rozmiaru przesyłki. Zasada naliczania wysokości kwoty dostawy będzie dostępna dla Nabywcy do jego wiadomości.

Wszystkie paczki jakie wysyłamy są starannie pakowane, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo towaru podczas transportu.

Do każdego zamówienia dołączana jest faktura wystawiona przez Sprzedawcę dla Nabywcy, na której wyszczególniony będzie koszt dostawy przesyłki.

ZWROTY

ZWROTÓW NIE PRZYJMUJEMY, ponieważ nabyte w naszym sklepie produkty są personalizowane i wykonywane na specjalne zamówienie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

Wszystkie produkty wykonywane w naszym sklepie są wykonywanie na zamówienie i według indywidualnych parametrów wskazanych w zamówieniu.
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014 poz. 827 ze zm., prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni nie obejmuje umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego potrzeb.

REKLAMACJE

Wszystkie towary/ usługi dostępne w sklepie objęte są gwarancją obowiązującą u producenta. Jeżeli Nabywca stwierdzi w zakupionym towarze wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie o zaistniałym fakcie Sprzedawcę i odesłać odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji na adres Sprzedawcy.

Nabywca jest zobowiązany do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć otrzymaną fakturę oraz opis stwierdzonych wad lub uszkodzeń.W przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, towar zostanie wymieniony przez Sprzedawcę na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Nabywcy zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy powiększony o koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego. Kwota ta zostanie zwrócona Nabywcy w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od czasu zaistnienia podstawy do dokonania zwrotu zapłaconej sumy.Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane.

Reklamacji nie podlegają:

Wielkość i czytelność czcionki (projekt dostosowywany jest do wielkości zaproszenia, wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy wyjaśnić przed jego akceptacją). Odcień koloru (w zależności od indywidualnych ustawień monitora ten sam kolor może wyglądać inaczej). „Sztywność papieru” (gramatura) zawsze podajemy gramaturę określoną przez producenta papieru. Błędy w tekście wynikające z Państwa pomyłki.

Akceptacja projektu jest jednoznaczna z tym, że Państwo życzą sobie, aby zaproszenia zostały wykonane z taką treścią, jaką otrzymali w akceptowanym projekcie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie newsletera jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania newsletera.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu.

W przypadku sporów strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy a gdy okaże się to niemożliwe, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Osoby niepełnoletnie nie mogą wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień świadczonych przez www.projektorniadesign.pl bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.projektorniadesign.pl. Złożenie zamówienia przez klienta poprzedza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowanie wszelkich zasad w nim wymienionych, zaś w przypadku braku akceptacji regulaminu – jego postanowień, zamówienie nie może być złożone.

X